Условия и поверителност

Нашият уебадрес е: https://lse-institute.org

Общи условия за ползване

Настоящите Общи условия за ползване и Политика за поверителност са приети на заседание на Съвета на Настоятелството на Фондация “Институт за систематично обучение през целия живот – ЛСЕИ” с ЕИК 205820125 и кратко име по регистрация – Фондация ЛСЕИ. Заседанието е протоколирано на 22.01.2023 и са в сила от 27.02.2023. При необходимост ще се обновяват тук.

Въведение

Интернет сайтовете thelong60s.org и lse-institute.org са дълготраен нематериален актив, собственост на Фондация ЛСЕИ, по Закона за авторското право и сродните му права. Разпоредбите му засягат индивидуално и/ или солидарно правата на всички наши автори и партньорски институции с юрисдикция у нас, Европейското икономическо пространство и трети държави. 

Задължаваме се да реагираме с отговор при положение, че получим известие за нарушаване на нечии авторски права в нашите интернет сайтове. Изпратете ни съобщение на office@lse-institute.org, за да приеприемем необходимите мерки в разрешаването на случая или направете посещение на физическия ни адрес:

1000 София, България/ Ул. Цар „Самуил“ 63, етаж 2, Фондация ЛСЕИ.

Можете да ни известите и на телефони:

+359 889 56 53 42/ +359 896 85 68 23/ +359 886 14 98 91

Други данни

На физическия ни адрес, указан по-горе, действат и Клубове за съвременен английски и театър, роден език и журналистика John & Jane, наричани за краткост така от тук нататък Клубовете. Те са референтна формация на Фондация ЛСЕИ, предшестват исторически нейното основаване, вписани са в устава като културно-образователно предприятие, пряко засегнато от нея в настоящия й проект The Long Sixties в интернет сайта thelong60s.org.

Посоченото ограничение „пряко засегнато“ по никакъв начин не упражнява влияние върху редакционната политика в сайта, съдържанието и научно-изследователската работа по проекта, както и даренията, приемани по него, които са без условие, вкл. и чрез lse-institute.org, официален интернет сайт на Фондация ЛСЕИ.

До 2026 постоянни членове на Съвет на Настоятелството (висш колективен орган) на Фондация ЛСЕИ са председателят Спас Христов Христов и съуправителите (оперативен орган) – Таня Недялкова Люцканова и Геника Кирилова Григорова, които заедно и поотделно представляват неправителствената организация.

Обща рамка

Освен ако не е изрично посочено друго и в такъв случай само както е изрично посочено, съдържанието на нашите интернет сайтове, включително и всички изображения и текст, е само за лична, образователна и некомерсиална употреба, и не могат да бъдат възпроизвеждани под никаква форма без разрешението на Фондация ЛСЕИ, което трябва да поискате на office@lse-institute.org

Достъпването на страници в сайтовете ни или следването на линкове в тях се счита за декларация от страна на потребителя, че е осведомен да спазва настоящите Общи условия за ползване и че ги приема. С приемането им, потребителите се съгласяват с обработването на предоставените от тях лични данни, свързани с образователната ни дейност и за целите на  маркетинга, вкл. и директния маркетинг.

Чрез достъпа до интернет страниците ни (още в момента на зареждането им) вие се съгласявате да бъдете договорно обвързани от настоящите общи условия и всички по-нататъшни промени в тях. В случай, че не сте съгласни с всички разпоредби в нашите Общи условия за ползване и нашата Политика за поверителност, не използвайте интернет сайтовете ни.

Публикуването на части от наше съдържание се допуска единствено и само, ако бъдем кредитирани като източник, а цялостното му препубликуване е забранено без постигнато писмено съгласие от страна на Фондация ЛСЕИ.

Поставянето на линкове към публикации в сайтовете ни е свободно и не се изисква разрешение.

Част от цифровите изображения могат да бъдат използвани и възпроизвеждани при условието на лиценза Creative Commons Zero (ССО). Те са обозначени изрично със знака. Използването и възпроизвеждането на всички останали изображения без отворен достъп е забранено. 

Никакво авторско право или друго право на собственост върху самата образна информация, което може да имаме, не се предава чрез предоставяне й за достъп. Освен това, като я правим достъпна, ние не предоставяме на потребителя изключителните права да я използва или възпроизвежда.

Речник на понятията

Параграфите, изредени в Общи условия за ползване, засягат редица понятия.

УСЛУГИ на сайтовете ни. Те включват:

– свободен достъп до предоставяните образователни и информационни ресурси и данни на сайтовете ни;

– доброволни анкети;

– регистриране на потребител на сайтовете ни с цел участие в образователните и обучителните програми (колоквиуми, дискусионни ателиета и др.) на Фондация ЛСЕИ и Клубове за съвременен английски и театър, роден език и журналистика;

– регистриране на потребител на сайтовете ни с цел участие с коментар/ мнение за публикации (услуга, която предстои да бъде въведена);

– регистриране на потребител за получаване на имейл бюлетин (услуга, която предстои да бъде въведена);

ПОТРЕБИТЕЛ е всяко физическо лице, което използва тези услуги.

ЛИЧНИ ДАННИ – всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице/ потребител или физическо лице/ потребител, което може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификатор за име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор по един или повече признаци за идентичност.

ПАРТНЬОРСКА ИНСТИТУЦИЯ е всяко лице, с което Фондация ЛСЕИ има договорни отношения и споразумения.

ЗЛОНАМЕРЕНО ДЕЙСТВИЕ с характер на атака е действие или бездействие на трети лица, които противоречат на интернет етиката, в това число, но не само – DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

ДИРЕКТЕН МАРКЕТИНГ е всяко предложение към потребителя по традиционна или електронна поща, телефон или друг директен подход.

Основание на общата рамка

Фондация ЛСЕИ е неправителствена организация в обществена полза и на това основание приобщава с политиката си всички потребители на нашите сайтове, които работят в сферата на науките за образованието, хуманитарните науки и изкуствата, за да изпитат споделената им история за човечността. В преследването на тази мисия ние предоставяме информация и съдържание на творци, учени, обучители, членове-експерти, членове-стажанти и практиканти от Клубовете в подкрепа на либералните проучвания, преподаването и личното обогатяване със знания, насърчаването на интердисциплинарните изследвания, посветени на познанието.

С проектната си дейност и Клубовете приобщават членове-експерти и членове-стажанти и практиканти, подкрепени със стипендия чрез участието им в тематични колоквиуми, дискусионни ателиета и др. форми на преподаване и обучение.

Клубовете (подкрепени и от доброволчески труд) се издържат от вноски, частни дарения (без условие) на физически и юридически лица, от преки и косвени субсидии на Европейския съюз и републиканския бюджет. 

Поверителност на лични данни и отговорност

Фондация ЛСЕИ се задължава да предприеме всички адекватни и съотносими мерки за гарантиране неприкосновеността на личните ви данни, както и да не ги разкрива освен в случаите, когато са изискани от органите, оправомощени със закон при спазване на нормативно установения ред.

Вашите права и гаранцията за съблюдаването им са неразделно свързани с изредените разпоредби в нашата Политика за поверителност.

Въпреки това обменът на информация в интернет не е абсолютно сигурен и защитен от злонамерени действия и манипулации и гаранция не може да бъде дадена, че определена част от личните ви данни няма да попадне у неоторизирани лица. Но заедно с вас, по законносъобразния ред, ще се противопоставим за посрещане на подобно посегателство.

Съдържание и отговорност

Фондация ЛСЕИ прави всичко възможно да поддържа на сайтовете си истинно, прецизно и обосновано с факти и аргументи достоверно съдържание, без това да изключва в даден момент възникването на някои несъответствия. При възникването им, пропуските ще бъдат отстранявани и на тяхно място публикувана съотносимата информация. Нейната ненакърнимост обаче не може да бъде гарантирана в случаите на злонамерени действия от трети лица.

Фондация ЛСЕИ не носи отговорност за:

– вреди, въображаеми или реални, настъпили или свързани с достъпа или липсата на достъп до сайтовете ни спрямо използването на съдържанието им;

– съдържанието, включено в сайтовете ни, към които са публикувани линкове и/ или вградено съдържание от други уебсайтове, както и последиците от тяхното посещаване;

– коментарите (ако има такива) и мненията, изразени като позиция на посетителите и техния език на употреба, – освен в случаите, когато той противоречи на добрия тон или борави със словото на омразата, всякакви форми на обида и дискриминация, подтикване към расистки прояви, жестокост и насилие или внушения за нетърпимост;

– съдържанието на рекламите (ако има такива).

Санкции

Фондация ЛСЕИ си запазва правото да търси налагането на санкции, да поиска и да търси обезщетение за вреди и претенции на трети страни, настъпили от нарушаването на настоящите Общи условия за ползване. За всички въпроси, за които тук не са изредени разпоредби, се прилага действащото законодателство.

Фондация ЛСЕИ се запазва правото и да извършва промени в съдържанието, изображенията и архитектурата на сайтовете си, както и в условията за ползването им без предварително уведомление.

Политика за поверителност

Обща информация

Интернет сайтовете thelong60s.org и lse-institute.org принадлежат на Фондация “Институт за систематично обучение през целия живот – ЛСЕИ”/ Фондация ЛСЕИ (кратко име) – с физически адрес на дейност и седалище на управление:

1000 София, България/ Ул. Цар „Самуил“ 63, етаж 2.

Други данни:

+359 889 56 53 42/ +359 896 85 68 23/ +359 886 14 98 91

ЕИК: 205820125, office@lse-institute.org

Декларация – отговорник по администрирането на лични данни

Предвид актовете, които ни задължават да се определи отговорник по администрирането на лични данни, събирани и обработвани чрез интернет сайтовете ни thelong60s.org и lse-institute.org, то тя е:

Таня Недялкова Люцканова с адрес – 1000 София, България/ Ул. Цар „Самуил“ 63, етаж 2, зала John & Jane и на телефон +359 886 14 98 91.

За въпроси по Искане/Заявление за упражняване на права от субект на лични данни като:

– достъп до лични данни;

– коригиране на лични данни;

– изтриване на лични данни;

– ограничаване на обработването;

– преносимост на данните;

– възражение срещу обработването;

– права при автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране;

– съгласие за събиране и обработване на лични данни на членове-експерти от Клубовете и на членове-стажанти и практиканти на възраст над 14 години, приемани в Клубовете като стипендианти;

– оттегляне на съгласие за събиране и обработване на данни –

пишете до г-жа Люцканова на: office@lse-institute.org.

За изпращане на Декларация и Съгласие на родител/ настойник относно събиране и обработване на лични данни на член-стажанти на възраст под 14 години, приемани в Клубовете като стипендианти, – пишете на г-жа Люцканова на: tania@lse-institute.org. 

Методи и практики

Политиката ни за поверителност засяга вашите данни, събирани от нас чрез интернет сайтовете ни, така и чрез хартиен формат, при положение, че те са попълнени лично от вас или пред вас от наш представител, също така и чрез имейл кореспонденция, чрез сключване на споразумения или чрез други позволени от закона методи и практики за събиране на лични данни.

При събирането и обработването на вашите лични данни Фондация ЛСЕИ се ръководи от приципите на всички закони и нормативни актове, засягащи тази област в юриспруденцията и разпореждащи извършването на действията ни в обезпечаването на защитата на личните ви данни. Ръководим се от рамката на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) на ЕС, в сила на 25.05.2018, Закона за защита на личните данни, изм. и доп. от 2 Февруари 2023, но не само.

Данните, които събираме, са ни необходими, за да ви предоставим услугите си, предвидени в Общи условия за ползване, неразделна част от нашата Политика за поверителност. Тези данни са ни необходими и за постигане на устойчивост на услугите, както и за избягване и преодоляване на злонамерени действия спрямо вас и нас, на присвояване на чужда електронна идентичност, хакерски атаки, измами и др.

Изявление – Първа част

Ние, от Фондация ЛСЕИ, не събираме лична информация за вас, когато посещавате сайтовете ни, освен ако не решите да ни предоставите тази информация. Информацията, която събираме, зависи от това какво правите, когато посещавате сайтовете.

Всеки път, когато ги посетите, за да разглеждате, четете или изтегляте файлове с наша информация и документи, ние автоматично събираме и съхраняваме само следната нелична информация за вас:

  • IP адреса, от който влизате в нашите сайтове (IP адресът е номерът, който автоматично се присвоява на вашия компютър, когато сърфирате в мрежата);
  • вида на браузъра и операционната система, използвани за достъп;
  • името на домейна, от който влизате в интернет, ако се свързвате с нас през акаунт или през вашите профили в социалните мрежи;
  • датата и часа на достъп до нас;
  • страниците, които посещавате; и
  • интернет адреса на сайтовете, от които сте осъществили достъп до нас.

Водена политика за бисквитките

Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват в браузъра на посетителя. Те могат да бъдат сесийни (временни) и постоянни. Съществуват и други малки текстови файлове, създадени по същата технология, – ето защо ние имаме предвид всички тях под названието “бисквитки”.

Ние поставяме бисквитки на компютрите и устройствата на нашите посетители, за да събираме обобщена информация за анализ на трафика на сайтовете ни, като например броя на посетителите и броя на прегледаните страници и видовете технологии, които нашите посетители използват.

Ние използваме доставчик трета страна, Google Analytics или Gemius SA, за да поставим тези бисквитки и за да се обработи анализът. Използваме данните, получени от бисквитките, за да коригираме съдържанието си, да внедрим подобрения в обслужването ви като наши потребители с основна цел – да направим сайтовете полезни за вас, и с основен принцип – да създадем преживяване за съобщност. В други случаи събираме и докладваме обобщени статистически данни за нашите потребители – числа, модели на трафик и свързана информация за сайтовете – но тези статистически данни няма да включват информация, позволяваща лично идентифициране. Ние не проследяваме и не записваме информация за конкретни лица и техните посещения.

Изследвания или проучвания

Ние понякога искаме обратна връзка чрез публикуване на анкети и/ или чрез реномиран доставчик на тази услуга, трета страна. Използваме отговорите на анкетата, за да подобрим разбирането си за нашите посетители и потребители, да определим как най-добре да им служим, а и предвид образователната ни дейност. Всички такива трети страни имат сходни политики на поверителност.

Вашите права

Включването в анкетите е доброволно. Вие можете да се откажете от бисквитките с предпочитанията във вашия браузър, както и от Google Analytics и Gemius SA – с помощта на добавката за браузърите за отказване.

В някои случаи използваме

данни за позициониране на контекстно препоръчано съдържание, вкл. таргетирано, предвид интереса ви спрямо дадени маркетирани продукти. Системите за управление на рекламно съдържание поддържат този процес най-вече чрез Google Inc. Ако то ви притеснява, можете да промените настройките на вашите бисквитки директно от браузъра си в меню “Опции” или “Предпочитания”. Цялостна информация за тези настройки можете да получите чрез изброените по-долу линкове:

Cookie settings in Internet Explorer
Cookie settings in Firefox
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari web and iOS.

Ако искате да се откажете от бисквитки на трети страни във връзка с персонализирани реклами, базирани на интересите ви, посетете www.youronlinechoices.eu/bg 

Поведение на бисквитките при коментари

Към настоящия етап коментарите в сайтовете ни са затворени, предвид проучване на трети страни за управление на услугата. С тази изпреварваща информация, бихме искали да ви уведомим, че когато посетителите оставят коментари към страниците на сайтовете ни, ние ще събираме данни, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да си помогнем за откриването на спам.

В бъдеще, ако оставите коментар на нашия сайт, можете да разрешите запазването на вашето име, имейл адрес и др. Това е за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте последващ коментар. Тези бисквитки са от типа постоянни и ще се пазят една година, докато временните бисквитки за определяне дали браузърът ви ги приема, се изтриват веднага, щом го затворите.

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни ще се запазят за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментари, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

Коментарите от посетителите ще могат да бъдат проверени чрез автоматична услуга за проверка за спам коментари.

Принципно, ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити. Бисквитките към  идентификатор за публикация изтичат след един ден. Пак – също така принципно, ако решите да качите публикация с изображение, не ви съветваме, то да съдържа данни за местоположение (EXIF GPS), предвид опасността да бъдат извлечени данните за него със злонамерена цел.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите и публикациите при нас могат да бъдат и с вградени видеа, изображения, съдържание и т.н. Вграденото съдържание от други сайтове приема потребителя и се държи с него като с посетител от нашите сайтове.

Тези други уебсайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти, вкл.  – и как потребявате вграденото съдържание, ако имате профил и сте влезли чрез него при нас. Ние, от Фондация ЛСЕИ, се стремим към редакционна отговорност и избор на кредитирани източници за вградено съдържание с цел вашата осведоменост, образователно преживяване и защитата на вашите лични данни. Тези кредитирани източници имат сходни политики за поверителност.

Изявление – Втора част

Ако се идентифицирате, като изпратите имейл, съдържащ лична информация, можете да изберете да ни я предоставите на един от имейлите, посочени в нашите сайтове. Или – като попълните формуляр с вашата лична информация за изпращане. Ние използваме тази информация само, за да отговорим на вашето съобщение и за да ни помогнете да ви предоставим поисканото от нас.

Ако се идентифицирате, за да направите плащане по членски внос, дарение и др., като използвате формуляр за целта, или, – за да получите стипендията си при сключване на споразумение, ние ще използваме и вашето име, физически адрес, телефонен номер, имейл адрес и номер на банковата ви сметка, номер на дебитната или кредитна ви карта. Последната информация е криптирана с помощта на технологията Secure Socket Layer (SSL). Технологията е индустриален стандарт за защита на чувствителна информация, докато се предава по интернет. Тя ще бъде временно съхранена на защитен сървър за обработка на вашето плащане. Ние запазваме предоставената от вас лична информация в записите си за улесняване на обслужването.

За да ви обслужваме по-добре, ние ще запазим вашето име, адрес, телефонен номер и имейл адрес, които сте предоставили. Ние можем да използваме вашата лична информация за контакт, за да ви информираме за други възможности за подкрепа.

При провеждане на онлайн благотворителни и образователни инициативи, преди да се включите в тях, може да разглеждате страниците им, без да се регистрирате или да решите да подадете лична информация.

Ако изберете да се регистрирате с акаунт при онлайн благотворителни и образователни инициативи, ние ще поискаме същата лична информация, описана по-горе и ще приложим отново технологията SSL за защита на вашите данни.

Тази информация се използва за създаване на по-персонализирано изживяване за вас всеки път, когато ни посещавате, чрез въвеждане на потребителско име и парола, които сте избрали.

Ако трябва да промените нещо от личната си информацията, която сте предоставили, можете безопасно да я актуализирате всеки път, когато влезете, или тя може да бъде премахната за постоянно, ако се свържете с нас чрез отговорника ни по администрирането на лични данни.

Фондация ЛСЕИ няма да споделя с трети страни вашата лична информация, информация за местонанахождението ви, друга чувствителна информация, като например инструментите и продуктите ви за плащане и разплащане, значението на доставка на услуга до вас, освен за обработката, която се изисква от закона и по други законосъобразни случаи.

За посетители, които ще се регистрират на нашите сайтове (ако има такива), ще съхраняваме и личната информация, която те предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите ни могат да виждат и редактират тази информация.

Отново за вашите права над личните ви данни

Вашите лични данни се съхраняват за срока, определен в действащите закони у нас и в Европейското икономическо пространство, а когато той не е указан, – на принципа на обичайното разбиране за разумен срок. Относно възможността на някои наши партньори и трети страни да прехвърлят данни с адекватно и съотносимо ниво на защита, то в случая ще ползваме развитието на Рамката за защита на личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (EU-U.S. Data Privacy Framework) и решенията, които Европейската комисия предприема.

Информацията, която може да ви идентифицира, е сведена до нас и само до онези наши изпълнители и подизпълнители, които са обвързани със споразумения за конфиденциалност и за управление на системите по качеството като заинтересовани страни с Фондация ЛСЕИ.

За да гарантираме вашите права над личните ви данни, извършваме мониторинг с регистър и управление на системите на риска, в това число и физически мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите. Въпреки това не могат да бъдат изключени злонамерени действия, макар и те да са минимизирани.

Заключителни разпоредби

Без да сме били напълно изчерпателни в изявленията си от Първа и Втора част, вие можете да упражните вашите права над личните си данни в случаите, изброени при раздела Декларация – отговорник по администрирането на лични данни от настоящата Политика за поверителност. Например – може да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така може да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

27.02.2023, София

X